Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord

050 - 211 19 29

info@loffysiotherapie.nl

Algemene voorwaarden

Lymfologie & Oncologie Fysiotherapie

Voor een optimale dienstverlening aan jou als onze client en om aan de wet en onze overeenkomsten met derden te kunnen voldoen, voert LOF haar bedrijfsvoering uit op basis van deze praktijk voorwaarden. Na aanvang van onze dienstverlening aan jou beschouwen we je hiermee akkoord. Ook blijven we je dan naar deze voorwaarden verwijzen. De actuele versie van deze voorwaarden is van toepassing op onze gehele bedrijfsvoering, al onze medewerkers en al onze cliënten. Het is gepubliceerd in al onze vestigingen en op onze website en kan op verzoek kosteloos worden verstrekt. Neem de tijd om het te lezen en natuurlijk kun je ons daarna altijd je vraag stellen. 

1 Praktijkinformatie LOF
Wij zijn LOF. Je kan ons bereiken via 050 211 1929, info@loffysiotherapie.nl en www.loffysiotherapie.nl. Onze overige gegevens zijn; KVK 64544605, AGB 4086629, IBAN NL94 ABNA 0580896463. De maten van LOF zijn Joyce Bosman, Margot Suelmann en José Vos. Wat doen wij? LOF wil bekend staan als de meest innovatieve, gepassioneerde oedeem- en oncologiefysiotherapie praktijk van Noord Nederland met aandacht voor de gehele mens. Kennis, kunde, ervaring en doorpakken waar nodig staan daarbij centraal. Wij hebben voor iedere cliënt een individuele aanpak en durven van protocollen af te wijken wanneer de persoonlijke situatie van cliënten dit vraagt (vraaggestuurde zorg, zorg op maat). LOF beschikt over korte lijntjes met lokale, regionale en landelijke verwijzers en heeft samenwerkingsverbanden met diverse partners in de zorg. LOF maakt snel handelen in acute situaties mogelijk, is flexibel en heeft tijd en persoonlijke aandacht per cliënt hoog in het vaandel. Daarnaast is LOF trots op de diverse workshops, lezingen en scholingen die zij in binnen- en buitenland verzorgt. Dit kenmerkt de sterke drijfveer om te innoveren, kwaliteit te willen leveren en de meest up-to-date knowhow in te zetten om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren voor haar cliënten.

2 Kwaliteit
Kwaliteit vinden wij bij LOF erg belangrijk. Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF), in het B.I.G.register en in het bezit van minimaal een HBO diploma fysiotherapie en daarbij de benodigde specialisaties.

3 Wat vragen we van u?
Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

 • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee. Neem bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee.
 • Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd of verplaatst te worden.
 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door ons persoonlijk opgehaald.
 • Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden.
 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
 • Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegeven over/van uw behandeling.

4 Privacyreglement
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en willen hier graag transparant in zijn. Ons privacybeleid is opgesteld met als basis de AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming van de Europese Unie) en de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Hier is terug te lezen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen, bewaren ofwel verwijderen.  

Als u gebruik maakt van onze dienstverlening bij LOF, dan zijn we verplicht om persoonsgegevens te verzamelen om een goede (fysiotherapeutische) behandeling te kunnen geven, om dit administratief te verwerken, om aan onze praktijkvoering te voldoen, aan de wet en onze overeenkomsten met de zorgverzekeraars. 

Bij aanvang van onze dienstverlening, vragen we uw akkoord voor ons praktijkreglement. Bent u jonger dan 16 jaar? Dan zullen we uw persoonsgegevens alleen na toestemming van een ouder, verzorger of wettelijk voogd verwerken. We ontvangen deze (persoons) gegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening. Gegevens die wij verwerken zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, telefoon nummer, e-mail, (huis)arts, zorgverzekeraar, polisnummer, bankgegevens, lichamelijke gegevens, medische gegevens en gegevens over onze dienstverlening aan u. 

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is met de bedoeling waarvoor wij de gegevens verkregen hebben of de wet die ons dit verplicht. In deze gevallen delen wij persoonsgegevens met derden als: leveranciers van software en diensten ter ondersteuning van onze praktijkvoering, andere zorgverleners, zorgleveranciers (zoals het bestellen van zwachtels) en zorgverzekeraars. Indien nodig, zullen we u vragen om specifieke toestemming voor het delen van uw gegevens en komen we voor verwerking met de derde partij overeen, waardoor de verwerking van gegevens gebeurd waarbij ons praktijkreglement gewaarborgd is. 

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit doen we zodat u onze website beter kan gebruiken en we beter vindbaar zijn op zoektermen. Wilt u cookies uitschakelen? Neem dan contact op met de aanbieder van uw browser. We hebben op onze website onze samenwerkingspartners staan en tevens verwijzingen naar derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en beveiliging van deze websites. 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we het verkregen hebben of de wet dit ons verplicht. We beveiligen uw persoonsgegevens door middel van ons praktijk beleid en instrueren dit aan onze medewerkers. 

U heeft het recht op informatie over de manier van onze verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens in te zien, wijzigen of op te vragen. U heeft het recht uw akkoord voor verwerken te beperken ofwel in te trekken. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. Dit kan alleen wanneer het bewaren van uw gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een derde partij of wanneer de wet dit ons toestaat. 

5 Vergoeding van behandelingen
Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij rechtstreeks. U ontvangt dan geen nota. Is dit niet het geval dan ontvangt u van ons een nota. Ook de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht. In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

 • Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.
 • Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde "Chronische lijst". De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Let op! Vergoedingen uit de basisverzekering gaan wel eerst van het eigen risico af! Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut.

6 Betalingsvoorwaarden
U bent in eerste instantie en onder alle omstandigheden altijd zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de door ons aan u verleende diensten.
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, waardoor de praktijk de nota’s rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indient en aan de patiënt geen nota wordt gezonden. Nota’s die door de verzekeringsmaatschappij worden geweigerd omdat bijv. de dekking is overschreden, worden bij de cliënt ingediend. De cliënt is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voor fysiotherapie. Heeft u twijfels over uw vergoeding? Vraag het uw zorgverzekeraar.

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
 • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

7 Aansprakelijkheid eigendommen
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies dan wel zoekraken van uw eigendommen. Op alle diensten van de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.loffysiotherapie.nl of kom langs; wij zijn u graag van dienst!

8 Klachtenregeling
U mag ervan uitgaan dat onze fysiotherapeuten hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de maatschap leden van LOF. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt? Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het K.N.G.F. een klachtenregeling ingesteld. Er zijn drie instanties waar
u met uw klacht terecht kunt:

 • De Klachtencommissie van het KNGF
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Het klachtenreglement ligt ter inzage in onze praktijk. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

 • Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 4672929
 • Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel: 030-2661661

9 Bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

10 Huisregels
Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buiten het terrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Wordt u behandeld met chemotherapie? Tijdens en gedurende een bepaalde tijd na de toediening van cytostatica (chemotherapie) zijn soms restjes van cytostatica te vinden in de uitscheidingsproducten urine, ontlasting, transpiratie, traanvocht, wondvocht en braaksel. De cytostatica verlaten 1 tot 7 dagen na de toediening uw lichaam via de uitscheidingsproducten. Beschermende maatregelen:
  • mannen worden verzocht zitten te urineren;
  • spoel het toilet na gebruik twee keer door met het deksel op de wc-bril;
  • vraag de therapeut het toilet extra schoon te maken;
  • was na elk toiletbezoek uw handen;
  • ga 1 maal per dag onder de douche of in bad;
  • gebruik wegwerpmaterialen bij het opruimen van uitscheidingsproducten.